Försäljningsvillkor

Försäljningsvillkor

1. Allmänt

1.1 Dessa allmänna villkor gäller för TL Sports produkter, om annat inte särskilt överenskommits skriftligt mellan kunden och TL Sport. 
1.2 Vid försäljning till konsument tillämpar TL Sport de tvingande regler som följer av tillämplig lagstiftning.
1.3 Köparen måste vara myndig eller inneha målsmans tillstånd

2. Beställning

2.1 Beställning av TL Sports produkter sker via www.tlsport.se. För att en beställning skall vara bindande för TL Sport, måste beställningen skriftligen bekräftas av TL Sport före genomförd leverans. Detta innebär bland annat att om produkt i TL Sports sortiment utgått eller av annan anledning inte finns att tillgå med iakttagande av rimliga ansträngningar, är TL Sport ej skyldig att tillhandahålla sådan produkt oaktat att kunden beställt densamma enligt ovan. 
2.2 Vid orderläggning på ett konto registrerat som företag är i alla avseenden det registrerade företaget att ses som avtalsbunden juridisk part. 

3. Leverans och frakt

3.1 Leveransdagen är den dag då produkten lämnas ut ifrån TL Sport lager. Vid leverans fritt kunden är leveransdagen den dag då produkten framkommer till kunden. Avhämtar eller mottager kunden inte produkten på avtalad tid, är leveransdagen den dag då produkten fanns tillgänglig för avhämtning hos TL Sport. Risken för produkten övergår på kunden vid mottagandet av produkten. 
3.2 TL Sport ombesörjer på begäran för kundens räkning transport, och möjligen transportförsäkring och väljer lämpligast transportsätt efter överenskommelse med kunden. Om TL Sport ombesörjer transport skall kunden ersätta TL Sports utgifter i samband med transporten om annat inte överenskommits. 
3.3 I de fall kunden väljer att inte lösa ut beställd försändelse debiteras kunden kostnad för motsvarande frakt (tur och retur), postförskottsavgift samt hanteringsavgift på 295 kronor.
3.5 Blir din produkt/försändelse skadad i transporten ber vi dig att anmäla händelsen till
bärare omedelbart och TL Sport Kundservice via telefon +4723230051 eller post@tlsport.se. Dolda transportskador ber vi dig anmäla inom 7 dagar från mottagandet. Synliga transportskador rekommenderar vi dig att anmäla så snart som möjligt från mottagandet. Senast behöver felet anmälas inom rimlig tid som är 2 månader från mottagandet. Föreligger speciella omständigheter kan det anmälas senare. Underlåtelse att följa dessa riktlinjer kan resultera i att kostnaden för produkten inte ersätts av TL Sport.

4. Leveransförsening

4.1 Kunden får genom skriftligt meddelande till TL Sport häva avtalet såvitt avser försenade produkter om leverans-försening som beror på TL Sport eller något förhållande på hans sida pågår mer än 45 dagar. TL Sport åtar sig att återbetala förskottsbetalat belopp inom 20 arbetsdagar.

5. Pris och betalning

5.1 TLSport.se levererar endast inom Sverige och samtliga produkter säljs med 25% moms. 
5.2 TL Sport förbehåller sig rätten att när som helst innan Leveransdagen justera under punkten 5.1 angivna priser, under förutsättning att kunden därvid meddelas. Kunden äger då skriftligen häva köpet i enlighet med punkten 8 nedan. 
5.3 Efter särskild kreditprövning kan betalning ske mot faktura eller förskottsbetalning. TL Sport utfärdar faktura på Leveransdagen. 
5.4 Vi reserverar oss för slutförsäljning, feltryck och prisjusteringar där prissättningen är orimligt låg, i dessa fall förbehåller vi oss rätten att korrigera dessa enligt punkt 5.2.

6. Dröjsmål med betalning

6.1 Betalar inte kunden i rätt tid har TL Sport rätt att erhålla dröjsmålsränta enligt lag och i förekommande fall hålla på leverans eller del därav. 
6.2 Är kunden i dröjsmål med betalning mer än 30 dagar efter det TL Sport anmodat kunden att betala förfallet belopp, får TL Sport genom skriftligt meddelande till kunden häva avtalet helt eller delvis. Häver TL Sport avtalet har TL Sport även rätt till skadestånd.

7. Ägarförbehåll

7.1 Produkterna förblir TL Sports egendom till dess de till fullo betalats. 
7.2 Till dess äganderätten övergått till kunden, förbinder sig kunden att väl vårda produkterna och att inte utan TL Sports skriftliga medgivande vidtaga ändringar i dessa. Kunden äger inte rätt att överlåta eller upplåta nyttjanderätt till produkter som omfattas av ägarförbehåll.

8. Ångerrätt

8.1 Som företagare har du 14 dagars ångerrätt och kan endast ångra ditt köp om produktens förpackning är obruten. Om en felrekommendation i kontakt med säljare är gjord gäller 14 dagars ångerrätt även vid bruten förpackning. Frakten för att skicka tillbaka ditt ångrade köp betalar du som kund. 

9. Garanti

9.1 Våra produkter levereras med de garantier som tillverkare eller leverantörer erbjuder oss. Innebörden är i första hand reparation om din produkt går sönder. Går produkten inte att reparera byts den mot en likvärdig produkt. Du kan som kund inte åberopa någon ytterligare produktgaranti från TL Sport. Garantin överlåts till en eventuell andra hands köpare vilket innebär att du som köpt en produkt i andra hand kan få produkten reparerad hos oss. 
9.4 Näringsidkare har ej rätt att åberopa reklamation efter garantitiden. 
9.5 Serienumret måste vara intakt för att garantin skall gälla. 

10. Ansvar för fel

10.1 TL Sport är skyldig att enligt villkoren nedan och med den skyndsamhet omständigheterna kräver på egen bekostnad avhjälpa fel i produkten som består i att den inte uppfyller avtalad specifikation. 
10.2 TL Sport ansvar omfattar inte fel som är utan betydelse för produktens avsedda användning och som inte innebär olägenhet för kunden. 
10.3
TL Sports ansvar omfattar inte: 
a) fel förorsakade genom kundens användning av produkterna med annan utrustning eller andra tillbehör på ett sätt som påverkar dess funktion;
b) fel förorsakade genom av kunden företagna ändringar eller ingrepp i produkterna som inte sker i enlighet med
TL Sports instruktioner;
c) fel förorsakade genom kundens användning av produkterna på ett annat sätt än som framgår av användardokumentationen eller genom försummelse av kunden, dennes personal eller tredje man eller genom andra omständigheter utom
TL Sports kontroll;
d) normalt driftsunderhåll såsom justering, normal förslitning eller att anskaffning av förbrukningstillbehör erfordras. 
10.4 När produkten är svår att flytta kan felavhjälpande ske hos kunden. Vid sådant avhjälpande skall berörda delar ställas till
TL Sport förfogande under därför erforderlig tid. Tid för sådana åtgärder skall förläggas till TL Sports ordinarie arbetstid. På TL Sport begäran skall representant från kunden närvara under TL Sport arbete. I övrigt fall skall felavhjälpandet ske hos TL Sport eller av denna anvisat serviceställe i Sverige. 
10.5 Har kunden anmält fel och det visar sig inte föreligga något fel som
TL Sport ansvarar för skall kunden ersätta TL Sport enligt TL Sports vid varje tillfälle gällande prislista. 
10.6
TL Sports ansvar för fel är begränsat till det ovan sagda såvida inte grov vårdslöshet föreligger. Kunden kan inte rikta andra anspråk mot TL Sport med anledning av fel.

11. Ansvarsbegränsning

11.1 Skulle skadeståndsansvar eller ersättningsskyldighet uppstå för TL Sport enligt förevarande allmänna villkor skall, såvida inte uppsåt eller grov vårdslöshet föreligger, ansvaret vara begränsat till ett sammanlagt belopp motsvarande köpeskillingen för den eller de produkter varpå skadeståndsskyldigheten grundar sig. 
11.2 TL Sports ansvar omfattar endast direkta förluster. TL Sports ansvar omfattar således inte indirekta förluster, såsom förlust i näringsverksamhet, och ej heller skador som TL Sport inte skäligen kunde förväntas ha räknat med vid avtalets träffande och vars följder han inte heller skäligen kunde ha undvikit eller övervunnit. 
11.4 Skulle
TL Sport vara förhindrad att leverera eller företa omleverans alternativt om en sådan leveransplikt blir orimligt betungande som följd av arbetskonflikt eller andra omständigheter som parterna inte kan råda över så som brand, krig, mobilisering eller oväntade militära inkallningar av motsvarande proportioner, rekvisitioner, beslag, valutarestriktioner, uppror och upplopp, transporthinder, varubrist, brist på bränsle, samt förseningar av leveranser från underleverantörer eller producenter som följd av liknande omständigheter som tas upp i denna punkt, är TL Sport fri från allt ansvar med undantag av reklamationer och kreditering av saknade produkter.

12. Överlåtelse av avtalet

12.1 TL Sport får utan kundens medgivande överlåta rätten att mottaga betalning enligt förevarande allmänna villkor. 
12.2 Förevarande allmänna villkor får i övrigt inte överlåtas utan andra partens samtycke.

13. Personuppgifter

13.1 När du genomför ett köp på TLSport.se behöver du ange vissa personuppgifter får att vi ska kunna leverera varan till dig; namn, adress, e-postadress och telefonnummer. Dessa uppgifter använder vi för att kunna fullfölja våra åtaganden mot dig som kund, vid garantiärenden samt för försäljningsstatistik. Angiven e-postadress används även för marknadsföring om du valt detta alternativ i dina kontoinställningar. Vid val av ett betalningssätt som kräver kreditupplysning (finansiering och Klarna Faktura) krävs även personnummer utöver ovan nämnda uppgifter. Angivna personuppgifter sparas i vårt system i 10 år. Enligt föreskrifterna i Personuppgiftslagen (PUL) har du som kund hos oss rätt att få ett registerutdrag med information om vilka personuppgifter vi har registrerat om dig. För få ett sådant utdrag vänligen kontakta oss på post@tlsport.se. TL Sport lämnar inte ut eller säljer personuppgifter vidare till tredje part. Tredjepart kan endast få tillgång till de uppgifter som är nödvändiga för att utföra särskilda tjänster för TL Sport. I sådana fall undertecknas strikta avtal för att säkerställa informationssäkerheten. TL Sport bestämmer dessutom alltid hur behandlingen av uppgifterna ska ske. 
13.2 Om ditt köp avbryts kan vi skicka en e-post där du kan återgå till kundvagnen och fullfölja köpet.

14. Skiljedom eller tvist

14.1 Företag: Tvister angående tolkningen eller tillämpningen av dessa allmänna villkor och därmed sammanhållande rättsförhållanden skall avgöras av skiljemän. Om vid tvist värdet av vad som yrkas uppenbart inte överstiger tio gånger det vid tiden för påkallande av skiljeförfarande gällande basbelopp enligt lagen (1962:381) om allmän försäkring skall tvisten avgöras av ensam skiljeman som på parts begäran utses av Stockholms Handelskammare.

15. Copyright

15.1 Allt innehåll på dessa sidor är att betrakta som TL Sport, eller underleverantörers egendom. Informationen är skyddad genom bl.a. upphovsrätt, marknadsförings- och varumärken. Detta innebär att varumärken, firmanamn, produktnamn samt information om produkter gällande bl.a. produktens vikt, bilder och grafik, design, layout och annat innehåll ovillkorligen ej får kopieras eller användas utan explicit medgivande (skriftligt) från TL Sport.

16. Förändring av försäljningsvillkor

16.1 TL Sport förbehåller sig rätten att ändra i nuvarande försäljningsvillkor.

Nätbutik utvecklat av TL Sports webavdeling i samarbete med syntaxerror.no © TL Sport SE 2018